Algemene voorwaarden voor het FixitNU GOLDEN-lidmaatschap:

Lidmaatschap

a. Het FixitNU GOLDEN-lidmaatschap is beschikbaar voor individuele klanten en gezinnen.

b. Het lidmaatschap heeft een contractduur van 12 maanden.

c. Het individuele lidmaatschap kost €4,99 per maand en het familielidmaatschap kost €5,99 per maand.

d. Het lidmaatschap wordt maandelijks gefactureerd en kan niet tussentijds worden opgezegd gedurende de contractperiode van 12 maanden.

Voordelen en services

a. Als GOLDEN-lid bij FixitNU heb je recht op de volgende voordelen en services:

i. Snelle technische ondersteuning: Je krijgt voorrang bij technische ondersteuning om je snel te helpen met vragen of problemen met je device.

ii. Onderdelenbevoorrading: Indien een onderdeel voor een reparatie niet op voorraad is, en het onderdeel wel beschikbaar is bij een leverancier van ons binnen een straal van 5 km, zullen we het onderdeel zonder extra kosten speciaal voor jou halen.

iii. 20% korting op alle reparaties (met uitzondering van IRP-reparaties): Je ontvangt een korting van 20% op alle reparaties, behalve op reparaties die onder het Apple-programma vallen (IRP-reparaties).
iv. Gratis diagnose: We bieden een gratis diagnose van je apparaat om de problemen te identificeren zonder extra kosten.

v. Voorrang bij reparaties: Jouw reparaties krijgen altijd voorrang, zodat je device sneller gereed is.

vi. Leenapparaat tijdens reparatieduur: Je hebt de mogelijkheid om een leenapparaat te gebruiken tijdens de reparatieduur.

vii. Gratis screenprotector bij smartphone reparatie: Bij elke smartphone reparatie ontvang je gratis een screenprotector ter waarde van €19,95.

viii. Parkeerkostenvergoeding: Als je in de winkel wacht tijdens de reparatie en met de auto bent gekomen, vergoeden wij de parkeerkosten.

ix. Gratis printen: Als GOLDEN-lid kun je gratis printen bij FixitNU. Bij een individueel lidmaatschap heb je recht op drie gratis prints per dag, bij een familielidmaatschap zijn dat vijf gratis prints per dag. Let op: de printquota zijn niet overdraagbaar naar andere dagen.

Voorrang bij reparaties:

i. Binnen het FixitNU-systeem wordt een eerste komt-eerst maalt-principe gehanteerd voor VIP-leden bij reparaties. Als er meerdere VIP-leden zijn die reparaties nodig hebben, krijgt het VIP-lid dat als eerste een reparatieverzoek indient voorrang op andere VIP-leden.

ii. Als een VIP-lid zijn/haar reparatieverzoek al heeft ingediend en een andere VIP-lid later een reparatieverzoek indient, zal het tweede VIP-lid worden geplaatst in een wachtrij op basis van de volgorde van binnenkomst van het verzoek.

iii. FixitNU zal alle redelijke inspanningen leveren om de reparaties zo snel mogelijk uit te voeren, rekening houdend met de volgorde van de verzoeken van de VIP-leden en de beschikbaarheid van benodigde onderdelen.

Aansprakelijkheid

a. FixitNU is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van data tijdens reparaties of technische ondersteuning.

b. FixitNU is niet verantwoordelijk voor enige vertragingen in reparaties als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Prijsinconsistenties

a. In het geval van prijsinconsistenties op de website, foutieve prijsstellingen of verouderde prijzen, behoudt FixitNU zich het recht voor om de juiste prijs vast te stellen en te hanteren voor de reparaties, zelfs indien dit betekent dat de 20% korting niet van toepassing is op de oorspronkelijk vermelde prijs.

b. FixitNU zal de klant op de hoogte stellen van dergelijke prijswijzigingen voordat de reparatie wordt uitgevoerd.

Niet combineerbaarheid van kortingen

a. De VIP-lidmaatschapskorting van FixitNU kan niet worden gecombineerd met andere kortingen, acties, aanbiedingen of kortingskaarten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. In geval van een conflict tussen de VIP-lidmaatschapskorting en andere kortingen, heeft de VIP-lidmaatschapskorting voorrang en zal deze van toepassing zijn op de totale kosten van de service of reparatie.

Lidmaatschapswijzigingen en beëindiging

a. Het GOLDEN-lidmaatschap heeft een contractduur van 12 maanden en kan niet tussentijds worden opgezegd.

b. Na afloop van de contractperiode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden, tenzij het lid schriftelijk aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen voor het einde van de lopende contractperiode.

Betalingsachterstanden

a. Indien een GOLDEN-lid zijn/haar maandelijkse kosten niet binnen de gestelde termijn betaalt, behoudt FixitNU zich het recht voor om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten.

b. Gedurende de periode van opschorting heeft het GOLDEN-lid geen toegang tot de voordelen en services van het lidmaatschap, inclusief het gebruik van het lidmaatschapspasje.

c. Het lidmaatschap wordt weer geactiveerd zodra alle openstaande kosten volledig zijn betaald.

d. FixitNU behoudt zich het recht voor om eventuele bijkomende kosten of administratiekosten in rekening te brengen in het geval van betalingsachterstanden.

Beperking van aansprakelijkheid voor schade

a. FixitNU is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de VIP-voordelen en services, inclusief maar niet beperkt tot schade aan apparatuur, verlies van gegevens, winstderving of bedrijfsonderbrekingen.

b. Het totale aansprakelijkheidsbedrag van FixitNU jegens een VIP-lid, ongeacht de oorzaak van de vordering, zal in geen geval de totale maandelijkse kosten van het VIP-lidmaatschap overtreffen.

Wijzigingen in de VIP-voordelen en services

a. FixitNU behoudt zich het recht voor om de VIP-voordelen en services te wijzigen, aan te passen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

b. FixitNU zal redelijke inspanningen leveren om VIP-leden op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen via passende communicatiekanalen.

Geschillenbeslechting

a. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het VIP-lidmaatschap zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost tussen het VIP-lid en FixitNU via goede-faith-onderhandelingen.

b. Indien een geschil niet kan worden opgelost via onderhandelingen, stemmen beide partijen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Amsterdam voor verdere geschillenbeslechting.

Overmacht

a. FixitNU is niet aansprakelijk voor enige vertraging, storing, tekortkomingen of verzuim in de uitvoering van haar verplichtingen onder het VIP-lidmaatschap als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen, stakingen, overheidsmaatregelen of technische storingen.

Overige bepalingen

a. FixitNU behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

b. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht na kennisgeving aan de VIP-leden. FixitNU zal alle redelijke inspanningen leveren om de VIP-leden op de hoogte te stellen van de wijzigingen via passende communicatiekanalen, zoals e-mail of notificaties op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de VIP-leden om regelmatig de kennisgevingen en updates met betrekking tot de algemene voorwaarden te controleren.

Door lid te worden van het FixitNU GOLDEN-lidmaatschap ga je akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden. FixitNU behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen zonder opgaaf van een reden.